Strony Ministerstwa


Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6
Aktualności roku szkolnego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

STYPENDIA SZKOLNE 2014/2015

 

 

 

Uwaga Rodzice !!!


Od dnia 2 września 2014r. w sekretariacie szkoły można pobierać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2014/2015.

Aby ubiegać się o stypendium szkolne dochód netto na jednego członka rodziny nie może przekroczyć kwoty 456zł.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy pobrać i złożyć u pedagoga szkolnego do dnia 13 września 2014r.

 

 

 

WYPRAWKA SZKOLNA 2014/2015

 

I. Dofinansowanie zakupu podręczników będzie udzielane uczniom:

* rozpoczynającym w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach II-III i klasie VI, pochodzącym z rodzin, w których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 539 zł netto

* uczniom niespełniającym kryterium dochodowego pochodzącym  z rodzin, w których występuje:

- ubóstwo,

- sieroctwo;

- bezdomność;

- bezrobocie;

- niepełnosprawność;

- długotrwała lub ciężka choroba;

- przemoc w rodzinie; potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi;

- potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

- trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej

status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;

- trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

- alkoholizm lub narkomania;

- zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa;

 

* bez względu na dochód uczniom:

- słabowidzącym;

- niesłyszącym;

- słabosłyszącym;

- z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim;

- z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym;

- z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją;

- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;

- z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej;

- posiadającym orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym
w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych

 

II. WYSOKOŚĆ dofinansowania zakupu podręczników

dla uczniów klas II i III szkoły podstawowej ---do kwoty 225zł

dla uczniów klas VI szkoły podstawowej ---do kwoty 325zł

 

III. Tryb postępowania w sprawie udzielenia pomocy:

1. Rodzic lub prawny opiekun składa u pedagoga szkolnego wniosek w terminie d
o 10. września

2.  Do wniosku należy dołączyć:

• w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia,  którego rodzina spełnia kryterium dochodowe należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów.
W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć zamiast zaświadczenia
o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów.

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego

• w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina nie spełnia kryterium dochodowego, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - należy dołączyć uzasadnienie.

  W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego, do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

rodzice (prawni opiekunowie) dokonują zakupu podręczników.

• zwrotu kosztów zakupu podręczników dokona dyrektor szkoły po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy.

• W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych.

W przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów, koszt zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych jest zwracany po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu. Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne.

realizacja zwrotu kosztów zakupu podręczników, nastąpi do dnia 17 listopada 2014 r.

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________

 

UWAGA – OD 2 WRZEŚNIA 
OBOWIĄZKOWO OBUWIE ZMIENNE

_____________________________________________________________________________________

 

 

Informacje na temat dofinansowania w roku szkolnym 2014/2015,
znajdują się na gazetce pedagoga (obok świetlicy).

_____________________________________________________________________________________

 

KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

I TRYMESTR – 1.09 – 30.11.2014

II TRYMESTR – 1.12.2014 – 22.02.2015

III TRYMESTR –  23.03 – 26.06.2015

 

KONSULTACJE DLA RODZICÓW

·         20 PAŹDZIERNIKA 2014

·         26 STYCZNIA 2015

·         11 MAJA 2015

17.00 – 17.30 – ZEBRANIA Z WYCHOWAWCĄ

17.30 – 18.30 – KONSULTACJE INDYWIDUALNE Z NAUCZYCIELAMI

 

 _____________________________________________________________________________________

 

Wykaz podręczników

na rok szkolny 2014/2015

 

  (zobacz) <-----

 

 

_____________________________________________________________________________________


 REKRUTACJA  do klasy pierwszej w roku szk. 2014 /2015

 

Do klasy pierwszej dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły

przyjmuje się z urzędu. Podstawą zapisu dziecka do szkoły rejonowej jest

dokonanie przez rodzica zgłoszenia bezpośrednio w sekretariacie szkoły.

·        ZGŁASZANIE trwa od początku stycznia do 21 marca 2014r.
 

Do klasy pierwszej dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły

przyjmuje się po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego,

jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami oraz na podstawie

określonych kryteriów.  REKRUTACJA  dzieci spoza rejonu

trwa od 24 marca do 11 kwietnia 2014r. Postępowanie

rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.        

  Wniosek o przyjęcie do szkoły dostępny jest w sekretariacie

szkoły oraz na stronie internetowej szkoły. 

Wniosek składa się do dyrektora szkoły. 

Do pobrania.

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej w roku szkolnym 2014 /2015 spoza rejonu.

Kryteria rekrutacyjne.

Procedury postępowania rekrutacyjnego
.............................................................................................................................

Przygotowanie placówki do przyjęcia dzieci sześcioletnich

 

Ankieta1

Ankieta 2

..............................................................................................................................

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NR 30 W ZABRZU – PAWŁOWIE

Listy dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola nr 30

 na rok szkolny 2014/2015 udostępnione będą od

04.2014 godz 15:00 na tablicy ogłoszeń dla rodziców

terenie placówki (parter, obok schodów). 

..................................................................................................................................

 

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU 2014

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami

 

na temat bezpieczeństwa w sieci:

 

www.saferinternet.pl


www.sieciaki.pl


www.helpline.org.pl

 

"Zostań znajomym swojego dziecka" to projekt adresowany do rodziców i opiekunów
w celu zachęcenia ich do aktywnego uczestniczenia w internetowym życiu dzieci, poznania ich zainteresowań i wirtualnej społeczności.

Poniżej prezentujemy broszurę informacyjną wraz z radami dla rodziców i opiekunów (broszura.pdf). Zapraszamy także do obejrzenia filmów.  

......................................................................................................................................

 

 

 

To od wf 'u zaczyna się wielki sport

POLECAM

ADAM ZWIERZYŃSKI

 

  

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla templates vps Valid XHTML and CSS.